Search

EU Projects

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności 7ANNA w wyniku opracowania nowego projektu wzorniczego i wdrożenia innowacyjnego rowerug órskiego z napędem elektrycznym”

 

Wartość całkowita projektu: 490 770.00zł

 

Wartość dofinansowania: 327 450.00zł

 

Cele i efekty projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności 7 ANNA Sp. z o.o. Sp. k. poprzez wdrożenie nowego projektu wzorniczego, a w konsekwencji znacząco udoskonalonego produktu: innowacyjnego roweru górskiego z napędem elektrycznym. W projekcie zaplanowano zakup strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, usług doradczych polegających na opracowaniu projektu, prototypu i przeprowadzeniu testów nowego produktu, oprogramowania  oraz sprzętu komputerowego.

 

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Newsletter

HERE